Regulamin magazynu motoryzacyjnego mj-samochd.pl


1. Definicje

mj-samochd.pl - czasopismo zarejestrowane w sdowym rejestrze dziennikw i czasopism, pod pozycj Pr 16426. Penoprawnym wacicielem czasopisma jest firma prkcomputers Pawe Kostecki, z siedzib w Warszawie, ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa, zarejestrowana w Warszawie, pod numerem Ewidencji dziaalnoci gospodarczej 430941,
Regulamin - niniejszy dokument,
portal, magazyn mj-samochd.pl - platforma informacyjna, na ktrej publikowane s artykuy na temat samochodw i pochodne tematy, udostpniane poprzez sie internet.
materiay - treci w postaci tekstu, linkw lub treci multimedialnych (zdjcia, video)
Uytkownik - kada osoba, ktra korzysta z portalu, magazynu czytajc, komentujc treci lub/oraz wystawiajc ogoszenia

2. Forum

Na amach forum moe wypowiada si kady uytkownik magazynu mj-samochd.pl . Wszystkie wypowiedzi s sprawdzane przez naszych administratorw. Wiadomoci ktre nie speniaj wymogw magazynu mj-samochd.pl nie bd publikowane. Wiadomoci usuwane bd za:

- link lub linki reklamujce inne portale, ktre nie s bezporednio powizane z zadanym pytaniem lub zagadnieniem
- wiadomoci, ktre obraj innych uytkownikw, osoby publiczne, grupy etniczne, nawouj do amania prawa oraz inne, sprzeczne z powszechnie obowizujcymi zasadami moralnymi oraz prawa.

3. Gieda

Umieszczanie ogosze na giedzie jest bezpatne. Wszystkie ogoszenia przed publikacj s sprawdzane przez naszych administratorw.

4. Odpowiedzialno mj-samochd.pl

Magazyn mj-samochd.pl nie ponosi adnej prawnej odpowiedzialnoci za materiay zamieszone przez osoby trzecie

5. Prawa wasnoci intelektualnej

Wszystkie umieszczone treci podlegaj prawu autorskiemu. Cytowanie lub umieszczanie ich na innych portalach wymaga wczeniejszej zgody waciciela magazynu mj-samochd.pl. Pod umieszczonym materiaem pobranym z magazynu mj-samochd.pl musi by link do portalu moj-samochd.pl

6. Zmiany Regulaminu i jego dostpno

Wszelkie postanowienia Regulaminu mog by w kadej chwili jednostronnie zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany bd publikowane na bieco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na amach Serwisu, wraz z informacj o ich dokonaniu.

Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia, jakie mog mie lub miay miejsce w wiecie rzeczywistym pomidzy Uytkownikami magazynu, bez wzgldu na ich przyczyny i skutki.

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, cakowitego lub czciowego wyczenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usug lub przeprowadzania konserwacji, bez wczeniejszego uprzedzania o tym Uytkownikw.

Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treci kierowanych przez Uytkownikw do zespou obsugi Serwisu, a dotyczcych kwestii zwizanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innych, co do ktrych Administrator uzna, e odpowiedzi na te treci s warte upublicznienia.

Zabronione jest bez zgody Administratora wyraonej na pimie kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w caoci lub we fragmentach informacji, danych lub innych treci Serwisu, za wyjtkiem przypadkw dozwolonego uytku, wynikajcych z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
© 2010 - 2024 Internetowy magazyn motoryzacyjny moj-samochod.pl Redakcja|Reklama|Regulamin|Polityka Prywatności|Kontakt